Tezli Yüksek Lisans Süreçleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tezli Yüksek Lisans Süreçleri

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Danışman Öneri Başvurusu Öğrenci, Anabilim Dalı Başkanlığına tez/dönem projesi için DANIŞMAN ÖNERİ FORMU ile başvuruda bulunur (FORM NO: 012). Çalışma isteği gerekçesi de bulunan danışman önerisinde bulunur. Öğrenci
2- Başvuruların Değerlendirilmesi a) Anabilim Dalı Başkanlığı, Öğrenci Tez / Dönem Projesi Danışman Önerisi formlarını inceler. Öğrenci tercih önceliği ve Danışmanların mevcut tez öğrenci yükünü dikkate alır.
b) Danışman önerisi başvurusu olmayan öğrenciler için atama yapar.
Anabilim Dalı
3- Danışman Önerilerinin Enstitüye Sunulması Ana Bilim Dalı Başkanlığınca, Yüksek Lisans (Tezli veTezsiz) tez/dönem proje danışmanlarını birinci yarıyılın sonuna kadar,
Doktora öğrencileri için ise ikinci yarıyıl sonuna kadar üst yazı ile Enstitüye bildirir.
Anabilim Dalı
4- Danışman belirlenmesi Anabilim Dalı Başkanlığınca sunulan Danışman önerileri, Enstütü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Enstitü
Önemli Notlar: 
(1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. (HKU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği md.21-4).
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.(HKU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği md.21-5).
(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir (HKU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği md.19-2).

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Tezin Tamamlanması Öğrenci “Tez Yazım Yönergesi” ile “Tez Yazım Kılavuzuna” uygun olarak Tez Çalışmasını hazırlar. Tez Savunma Sınavı öncesi YAYIN ŞARTI yerine getirilmiş olmalıdır. Dördüncü dönemde seminer ve zorunlu-seçmeli derslerini tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Normal süreyi aşan öğrenci Tez Dönemi Uzatma Kaydı (FORM NO: 004) yapar. Azami süreyi aşan öğrencinin kaydı silinir.
Öğrenci
2- Tezin Danışmana Sunulması Öğrenci “Tez Yazım Yönergesi” ile “Tez Yazım Kılavuzuna” uygun olarak hazırladığı Tez Çalışmasını, incelenmek üzere Tez Savunma Sınavından en geç 1 ay öncesinde Danışmanına sunar. Öğrenci
3- Tezin Danışman tarafından incelenmesi Danışman
1- Tezi bilimsel araştırma teknikleri ve etik çerçevesinde inceler
2- Benzerlik (intihal) raporunu (FORM NO: 006) alır (Benzerlik oranı %20’yi geçen TEZ çalışması Tez Savunma Sınavına ALINMAZ.)
3- Öğrenci transkriptini inceler. (Derslerini – Seminerini tamamlamamış öğrenci Tez Savunma Sınavına ALINMAZ.)
4- Yayın şartını sağlayıp sağlamadığını kontrol eder. Yayın şartını sağlamayan öğrenci Tez Savunma Sınavına ALINMAZ.
5- Tezin savunmasına çıkıp çıkmayacağına karar verir. 
Danışman
4- Tez Jürisinin Kurulması Tezin savunmaya çıkabilir olduğu kanaati taşıyan Danışman, “Tez Savunma Jürisi Öneri Formu”nu (FORM NO: 003) doldurup
Anabilim Dalına iletir.
Anabilim Dalı Jüri önerisini, sınav tarih -saat ve yer bilgileri ile Enstitüye bildirir (FORM NO: 003) .
Danışman
Anabilim Dalı
5- Tez Savunma Sınavının Kesinleştirilmesi Enstitü, intihal raporu – yayın şartı ve öğrenci transkripti inceler.
Uygun bulunmak şartı ile Tez Jürisi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleştirilir.
Öğrenci / Danışman, diğer jüri üyelerine TEZ nüshalarını iletir.
Tezler jüri üyelerine en az 15 gün önce İNTİHAL RAPORU ile birlikte sunulur. Enstitü gerekli görürse teslim tutanağı ister.
Enstitü
Öğrenci
Danışman
Önemli Notlar: 

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Sınav Evraklarının Teslimi (1) Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanağı Formu (FORM NO: 104)
(2) Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formlarını (FORM NO: 009)
Anabilim Dalı aracılığı ile 3 iş günü içerisinde Enstitüye iletir.
Tez BAŞARILI olarak kabul edildiyse Tez kapak sayfasına eklenmek üzere (5 adet) Yüksek Lisans Tez Kabul Onay Formu (FORM NO: 105) jüri üyelerine imzalatılmalıdır.
Sınv Jüri Üyeleri
Anabili Dalı Başk.
2- Tezin Savunma Sonucu İlanı Danışman, OBS üzerinden Tez Savunma Sınavı Sonucunu ilan eder ve kesinleştir. ( S Başarılı / U Başarısız)
Düzeltme kararı verildiyse en geç 3 ay sonra öğrenci aynı jüri karşısında Tez Savunma Sınavına tekrar girer.
Danışman
3- Tezin Son Halinin Teslimi Danışman,
1) Tezin son haline ilişkin Benzerlik Raporunu (FORM NO: 006) alır (Benzerlik oranı %20 altında olmalıdır).
2) Öğrenci transkriptini inceler ve Mezun Durumda olduğunu belirtir.
3) Tez Tamamlama Formunu (FORM NO: 008) imzalar ve öğrenciye iletir.
Öğrenci
1) Tez Tamamlama Formu (Danışman imzalı)
2) 2 adet Tez Nüshası (Tez onay sayfası ıslak imzalı olmalıdır)
3) 2 adet imzalı YÖK Tez Veri Girişi Formu (Öğrenci tarafından e-devlet üzerinden giriş yapılarak tamamlanmaktadır)
4) 2 adet CD (Tez, YÖK referans nosu ile PDF uzantılı olarak kaydedilmelidir. Numara CD üzerine de yazılmalıdır)
5) 2 adet Benzerlik (İntihal) Raporu
6) Yayın şartını yerine getirdiğine ilişkin belge veya yayın metni
7) Kütüphane ve Dökümantasyon Tez Yayınlama Formu
Danışman

Öğrenci

Önemli Notlar: 

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Danışman Değişikliği  Başvurusu Öğrenci, Anabilim Dalı Başkanlığına tez/dönem projesi için Lisansüstü Danışman Değişikliği Formu ile başvuruda bulunur (FORM NO: 001). Değişiklik isteği gerekçesi kısaca belirtilir.  Öğrenci
2- Mevcut ve Talep Edilen Danışman Görüşünün Alınması Mevcut ve Talep edilen Danışman görüşleri alınır (Lisansüstü Danışman Değişikliği Formu). Uygun değilse RET edilir. Öğrenci bilgilendirilir.
Danışman(lar)
3- Anabilim Dalı Görüşü Anabilim Dalı, öğrenci tercihi, gerekçe ve danışmanların mevcut tez öğrenci yükünü dikkate alır. Öğrenci talebi uygunsa karar Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Enstitüye iletilir (FORM 001). Uygun değilse ret edilir ve öğrenci bilgilendirilir.
Anabilim Dalı
4- Enstitü Onayı Anabilim Dalı Başkanlığınca sunulan Danışman önerileri, Enstütü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Anabilim Dalı – Öğrenci bilgilendirilir. Değişiklik Enstitü tarafından OBS sistemine işlenir. Enstitü
Önemli Notlar: