Sıkça Sorulan Sorular | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Sıkça Sorulan Sorular

Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü İçin Koşullar Nedir?

(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar senato tarafından belirlenir.

(4) Yükseköğretim kurumları yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.

Kontenjanlarınız Ne Kadardır?

Başvuru koşulları ve kontenjanlar, anabilim dallaraı tarafından belirlenmekte olup Güz veya Bahar yarıyılı başvuru dönemleri öncesi açıklanmaktadır.

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü

Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, bir adet kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, bir yüksek lisans programı en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Tezli yüksek lisans programlarında süre

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en fazla dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Öğrenci normal süresi içerisinde tezini tamamlayamaması durumunda ilave süre için Enstitüye başvuruda bulunur ve her yarıyıl için ayrı ayrı olmak üzere dönem ücreti öder.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü İçin Koşullar Nedir?

(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir.

Kontenjanlarınız Ne Kadardır?

Başvuru koşulları ve kontenjanlar, anabilim dallaraı tarafından belirlenmekte olup Güz veya Bahar yarıyılı başvuru dönemleri öncesi açıklanmaktadır.

Tezlsiz yüksek lisans programlarında ders yükü

(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans programlarında süre

(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tezli Programa geçiş yapılabilir mi?

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir

Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü İçin Koşullar Nedir?

(1) Adayların doktora programına kabul edilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

a) Lisans veya Tezli Yüksek lisans mezunu veya Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakültesi mezunu veya hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diploması ile başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını veya YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucuna sahip olmak.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puana sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(2) Doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu ile ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

Kontenjanlarınız Ne Kadardır?

Başvuru koşulları ve kontenjanlar, anabilim dalları tarafından belirlenmekte olup Güz veya Bahar yarıyılı başvuru dönemleri öncesi açıklanmaktadır.

Doktora Programı ders yükü ne kadar?

(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Doktora Programı süresi ne kadar?

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

Doktora Yeterlik Sınavına ne zaman girmeliyim?

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınırlar. Öğrenci, yeterlilik sınavına gireceği dönem için ilgili ana bilim dalı başkanlığına sınav döneminden bir ay önce başvuruda bulunur.

Yatay Geçişle Öğrenci Alma

(1) Lisansüstü programlara diğer yükseköğretim kurumlarından veya Enstitünün diğer programlarından ilgili ana bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yatay geçiş yapılabilir. Adayların, daha önce kayıtlı oldukları lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

(2) Yatay geçişle lisansüstü programına başvuracak adaylar, başvurularını en erken birinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların, ilgili yüksek lisans veya doktora programına kabul için gerekli şartları taşımaları gerekir.

(3) Yatay geçiş başvurularının kabulüne veya reddine, başvurusu kabul edilen öğrencinin önceki programında almış olduğu derslerden hangilerine muafiyet verileceğine ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(4) Kurum dışından yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başvurdukları programın %60’ı kadar dersten muaf tutulabilir. Doktora öğrencileri daha önce kayıtlı oldukları kurumda yeterlik sınavına girmiş olsalar dahi, başvurdukları programın derslerini tamamladıktan sonra yeterlik sınavlarına yeniden girerler.

(5) Kurum içinden yatay geçiş başvurusunda bulunanlar veya daha önce Üniversitenin lisansüstü programlarından ders alanların başvurusu halinde, muafiyet işlemleri ilgili ana bilim dalının kararı ile yapılır ve Enstitüye bildirilir. Bu kapsamda yapılacak muafiyet işleminde herhangi bir ders sınırlaması uygulanmayabilir.

Bilimsel Hazırlık Programı nedir?

(1) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlarda almış olan yüksek lisans veya doktora adayları, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulur.

(2) Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu süre uzatılamaz ve yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Söz konusu süre sonunda başarılı olmayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı dersleri kredisiz olarak alınır. Programdaki öğrenciler, ilgili ana bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kaydoldukları programdan da bazı dersler alabilirler. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenciler için devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarla ilgili konularda “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”  hükümleri uygulanır. İlgili programdan alınan lisansüstü dersler için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kaydımı Dondurmak (İzin) İçin Ne Yapmalıyım?

Öğrenciler; Üniversiteye tekrar dönmek üzere ilgili birimin Enstitü Müdürlüğünün onayı ile izinli sayılabilir.

Öğrencilere sağlık, maddi, ailevi, yurt dışında öğrenim görme, kişisel, akademik ve ilgili yönetim kurulunun uygun gördüğü haklı ve geçerli mazeret hallerinde izin verilebilir.

İzin başvuruları, gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte, Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

Dönem İzni (Kayıt Dondurma) Kararı Çıktıktan Sonra,Geçerli Olabilmesi İçin Ne Yapmalıyım?

Kayıt dondurma formunda adı geçen müdürlüklere ait herhangi bir  yükümlülüğünüzün olmadığına dair gerekli onayları alarak, formu Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeniz gerekmektedir.

Dönem Ortasında İzin Başvurusunda Bulunabilir Miyim?

Evet. Geçerli bir nedeniniz varsa, izin gerekçenizi destekleyen belgelerle birlikte Enstitüye izin istediğiniz dönemi belirten bir dilekçe hazırlayarak izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Lisansüstü Programlarından Kaydımı Dondurduğum Takdirde O Dönem İçin Ödemiş Olduğum Ücreti Geri Alabilir Miyim?

Lisansüstü programlarından kayıt dondurmak isteyen ücretli öğrencilere uygulanacak işlemler.

a)  Akademik takvimde belirtilen ders kayıtlarının başlangıç tarihinden itibaren ders ekleme bırakma tarihinin son gününe kadar olan süredekayıtlarını dondurmak isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu programda;

– Tezli programlarda ders döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrenciler ders öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
– Tezli programlarda tez döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrenciler tez öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
– Tezsiz programlarda ders döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrenciler ders öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
– Tezsiz programlarda proje döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrenciler proje öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
– Doktora programlarında ders döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrenciler ders öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
– Doktora programlarında tez döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrenciler tez öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.

b)  Akademik takvimde belirtilen ders kayıtlarının başlangıç tarihinden itibaren ders ekleme bırakma tarihinden sonra kayıtlarını dondurmak isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu programın bir dönemlik normal öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Kaydımı Sildirmek İçin Ne Yapmalıyım?

Akademik başarısızlık, askerlik, sağlık problemleri ya da kişisel nedenlerden ötürü Üniversiteden kaydınızı sildirmek istiyorsanız;

·  Öncelikle danışmanınıza durumunuzu bildirin. Size destek olmaya, yol göstermeye çalışacaktır.

·  Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından size verilecek olan ilişik kesme formunu tamamlayın ve bu formda belirtilen birimlerden onay aldıktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edin.

Lisansüstü Programlarından Kaydımı Sildirdiğim Takdirde O Dönem İçin Ödemiş Olduğum Ücreti Geri Alabilir Miyim?

Lisansüstü programlarından kayıt sildirmek isteyen ücretli öğrencilere uygulanacak işlemler;

a)   Akademik takvimde belirtilen ders kayıtlarının başlangıç tarihinden itibaren ders ekleme bırakma tarihinin son gününe kadar olan sürede kayıtlarını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu programda;

– Tezli programlarda ders döneminde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler ders öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
– Tezli programlarda tez döneminde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler tez öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
– Tezsiz programlarda ders döneminde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler ders öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
– Tezsiz programlarda proje döneminde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler proje öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
– Doktora programlarında ders döneminde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler ders öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.
– Doktora programlarında tez döneminde kayıt sildirmek i steyen öğrenciler tez öğrenim ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.

b)   Akademik takvimde belirtilen ders kayıtlarının başlangıç tarihinden itibaren ders ekleme bırakma tarihinden sonra kayıtlarını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu programın bir dönemlik normal öğrenim ücretini ödemek zorundadır.