Mezunlarımız ve Tez Konuları | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Mezunlarımız ve Tez Konuları

 • Turgay BOZAN, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: G7 Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
 • İsmail ÇELİK, Türk Ceza Hukukunda Çocukların Cinsel İstismarı Suçu (Yozgat Örneği)
 • Tamer SELÇUK, Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması ve Avrupa Birliği’nin Türkiye ve Ukrayna ile Yaptığı Geri Kabul Anlaşmalarının Analizi
 • Naciye KARAKUŞ, ABD Başkanı Donald Trump’ın Söylemlerinde İslamofobi
 • Esen NUR KARATAŞ, Liderlik Boyutlarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: Spor Yöneticileri Üzerine Bir Alan Araştırması
 • Sadet ÖZNAS, Gebelerde Doğum Korkusunu Etkileyen Bilişsel Faktörlerin İncelenmesi
 • Begüm KAYA, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne (TRSM) Kayıtlı Psikotik Bozukluğu Bulunan Hastaların TRSM Programına Katılım Sıklıklarına Göre Sosyal İşlevsellik, İçgörü ve İlaç Uyumu Açısından Karşılaştırılması
 • Makbule Burcu KARACA, İnternet Bağımlılığının, Yenilik Arama ve Risk Alma Davranışı İle İlişkisinin İncelenmesi
 • Semih ÜNÜÇOK, Doğrusal Proğramlama Yöntemi İle Üretim Planlama Bir Nonwoven Kumaş Fabrikasında Uygulama
 • Ayşe KANDEMİR, Psikoloji Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık, Duygusal Zeka ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi
 • Sinem URHAN, Adliyede Çalışan Personelin İş Stresi, Tükenmişlik ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
 • Cuma ÖZDEMİR, Suriye Savaşı’nda Oluşan Göç Dalgası ve Türkiye’nin Göçmen Politikası: Kilis Örneği
 • Önder YALÇIN, Sosyokültürel Uyum Ölçeği (SCAS_R)’nin Gaziantep/Türkiye’de Yaşanan Suriyeli Göçmenler Örneğinde Arapça’ya Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
 • Ahmet SOYLU, Psikolojik Sermaye’nin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Birey-Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü
 • Dinçer ÜNLÜ, Yöneticilerin İletişim Tarzı ile Liderlik Tarzları (Türleri) Arasındaki İlişki
 • Cennet ŞAMLI, Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Adana İlindeki Tüketiciler Üzerinde Bir Araştırma
 • Mehmet Fatih ÖZMEN, Cari Açık-Bütçe Açığı-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Örneği
 • Seda ALTINOK KALKAN, Ortaokul Öğrencilerinde Yaşam Becerileri ve Okul Güvenliği
 • Yusuf Emre DİREKÇİ, Türkiye’de Kurulan Serbest Yatırım Fonlarının Risk Temelli Performans Değerlendirmesi
 • Kübra ÖZDEMİR, Kültürel Zekanın Kültürlerarası Duyarlılık Üzerindeki Etkisi
 • Seda ERDAL, Kadınlara Şiddet Maruziyet ve Savunma Biçimlerinin Depresyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
 • Hamdiye ALTINÖZ, Suriyeli Mülteci Kadınların Emek Piyasasına Katılmada Karşılaştıkları Zorluklar: Şanlıurfa Örneği
 • Mihdiye BULUT, Bipolar Bozukluk Tanısı Almış ve Almamış Hasta Eşlerinin Evlilik Uyumu ve Yaşam Kalitesi
 • Gamze AY, Duygusal Sermayenin İşten Ayrılma Niyeti ve Özdeşleşme Üzerine Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Aracılık Etkisi