Doktora Süreçleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Doktora Süreçleri

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Danışman Öneri Başvurusu Öğrenci, Anabilim Dalı Başkanlığına tez/dönem projesi için DANIŞMAN ÖNERİ FORMU ile başvuruda bulunur (FORM NO: 012). Çalışma isteği gerekçesi de bulunan danışman önerisinde bulunur. Öğrenci
2- Başvuruların Değerlendirilmesi a) Anabilim Dalı Başkanlığı, Öğrenci Tez / Dönem Projesi Danışman Önerisi formlarını inceler. Öğrenci tercih önceliği ve Danışmanların mevcut tez öğrenci yükünü dikkate alır.
b) Danışman önerisi başvurusu olmayan öğrenciler için atama yapar.
Anabilim Dalı
3- Danışman Önerilerinin Enstitüye Sunulması Ana Bilim Dalı Başkanlığınca, Yüksek Lisans (Tezli veTezsiz) tez/dönem proje danışmanlarını birinci yarıyılın sonuna kadar,
Doktora öğrencileri için ise ikinci yarıyıl sonuna kadar üst yazı ile Enstitüye bildirir.
Anabilim Dalı
4- Danışman belirlenmesi Anabilim Dalı Başkanlığınca sunulan Danışman önerileri, Enstütü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Enstitü
Önemli Notlar: 
(1) Tez danışmanı, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir (HKU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği md.29-2)..
(2) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir (HKU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği md.19-2).

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Yeterlik Sınav Başvurusu a) Öğrenci, yeterlilik sınavına gireceği dönem için ilgili ana bilim dalı başkanlığına sınav döneminden bir ay önce dilekçe ile başvuruda bulunur (FORM 301). Yüksek lisans derecesi öğrencileri en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmelidir.
b) Danışman, öğrencinin yeterlik sınavına girmesi için seminer ve derslerini tamamlayıp tamamlamadığını transkript üzerinden kontrol eder ve görüş bildirir (FORM 301).
Öğrenci
Danışman
2- Başvuruların İncelenmesi a) Doktora Yeterlik Komitesi, öğrenci başvuru (FORM 301) ve transkriptini inceler (Seminer ve derslerini tamamlamamış öürenci sınava alınmaz). Doktora Yeterlik Jürisini oluşturur (FORM 302) ve Anabilim Dalı aracılığı ile Enstitüye bildirir. Yeterlik Komitesi
Anabilim Dalı
 
3- Yeterlik Sınav Jürisinin Kurulması a) Anabilim Dalı, Doktora Yeterlik Jürisi önerisini inceler (Jüri en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur). Uygun ise Jüri Üylerini Enstitüye bildirir. Değilse Yeterlik Komitesinden düzeltme ister (FORM 302).
b) Yeterlik Jüri Önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu ile kesinleşir.
Anabilim Dalı
Enstitü
4- Yeterlik Sınavının Yapılması a) Yeterlik Sınav Jürisi, Doktora Yeterlik Sınavını yapar. Yeterlik, yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınav için başarı notu 70’tir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik notu, yazılı sınavın %50’si, sözlü sınavının %50’si alınarak hesaplanır. Sınav ortalaması en az 70 puan olmalıdır (FORM 303, FORM304, FORM305, FORM 306).
b) Jüri öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve sonucu anabilim dalı başkanlığına iletir (FORM 307).
c) Anabilim Dalı sınav sonucunu en geç üç gün içinde Enstitüye tutanakla (FORM307) bildirilir.
Yeterlik Sınav Jürisi
Anabilim Dalı
Önemli Notlar: HKU Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 30. maddesine göre;

(1) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınırlar. Öğrenci, yeterlilik sınavına gireceği dönem için ilgili ana bilim dalı başkanlığına sınav döneminden bir ay önce başvuruda bulunur.

(2) Doktora yeterlik sınavı her yılın Ekim-Aralık ve Mart-Mayıs ayları arasında olmak üzere birer defa yapılır. Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(3) Yeterlik sınavı, anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora Yeterlik Jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığına enstitü
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınav için başarı notu 70’tir.Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır.  Yeterlik yazılı sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı %50, yeterlik sözlü sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı %50’dir. Yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70 puan olmalıdır.

(6) Sınav Jürileri yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve sonucu anabilim dalı başkanlığına iletir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Öğrencinin azami süresi içerisinde toplamda iki kez yeterlilik sınavına girme hakkı vardır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Başvuru Danışman Anabilim Dalı Başkanlığına tez izleme sürecinin takibi için Tez İzleme Komitesi (TİK) kurulmasını talep eder (FORM NO: 308). Anabilim Dalı Başkanlığı Tez İzleme Önerisini Enstitüye iletir. 
(Anabilim dalı doktora yeterlik sınavı sonrası en geç 1 ay içerisinde  TİK kurulması için 
Öğrenci
2- Başvuruların Değerlendirilmesi a) Anabilim Dalı Başkanlığı, Öğrenci Tez / Dönem Projesi Danışman Önerisi formlarını inceler. Öğrenci tercih önceliği ve Danışmanların mevcut tez öğrenci yükünü dikkate alır.
b) Danışman önerisi başvurusu olmayan öğrenciler için atama yapar.
Anabilim Dalı
3- Danışman Önerilerinin Enstitüye Sunulması Ana Bilim Dalı Başkanlığınca, Yüksek Lisans (Tezli veTezsiz) tez/dönem proje danışmanlarını birinci yarıyılın sonuna kadar,
Doktora öğrencileri için ise ikinci yarıyıl sonuna kadar üst yazı ile Enstitüye bildirir.
Anabilim Dalı
4- Danışman belirlenmesi Anabilim Dalı Başkanlığınca sunulan Danışman önerileri, Enstütü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Enstitü
Önemli Notlar: HKU Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 31. maddesine göre;
 (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. 
 (2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı başkanlığı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.
 (3) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
 (4) Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en fazla iki kez toplanır.

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Tezin Tamamlanması Öğrenci “Tez Yazım Yönergesi” ile “Tez Yazım Kılavuzuna” uygun olarak Tez Çalışmasını hazırlar. Tez Savunma Sınavı öncesi YAYIN ŞARTI yerine getirilmiş olmalıdır. Dördüncü dönemde seminer ve zorunlu-seçmeli derslerini tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
Normal süreyi aşan öğrenci Tez Dönemi Uzatma Kaydı (FORM NO: 004) yapar. Azami süreyi aşan öğrencinin kaydı silinir.
Öğrenci
2- Tezin Danışmana Sunulması Öğrenci “Tez Yazım Yönergesi” ile “Tez Yazım Kılavuzuna” uygun olarak hazırladığı Tez Çalışmasını, incelenmek üzere Tez Savunma Sınavından en geç 1 ay öncesinde Danışmanına sunar. Öğrenci
3- Tezin Danışman tarafından incelenmesi Danışman
1- Tezi bilimsel araştırma teknikleri ve etik çerçevesinde inceler
2- Benzerlik (intihal) raporunu (FORM NO: 006) alır (Benzerlik oranı %20’yi geçen TEZ çalışması Tez Savunma Sınavına ALINMAZ.)
3- Öğrenci transkriptini inceler. (Derslerini – Seminerini tamamlamamış ve/veya Tez İzleme Komitesi Raporu sunmamış öğrenci Tez Savunma Sınavına ALINMAZ.)
4- Yayın şartını sağlayıp sağlamadığını kontrol eder. Yayın şartını sağlamayan öğrenci Tez Savunma Sınavına ALINMAZ.
5- Tezin savunmasına çıkıp çıkmayacağına karar verir.
Danışman
4- Tez Jürisinin Kurulması Tezin savunmaya çıkabilir olduğu kanaati taşıyan Danışman, “Tez Savunma Jürisi Öneri Formu”nu (FORM NO: 003) doldurup
Anabilim Dalına iletir.
Anabilim Dalı Jüri önerisini, sınav tarih -saat ve yer bilgileri ile Enstitüye bildirir (FORM NO: 003) .
Danışman
Anabilim Dalı
5- Tez Savunma Sınavının Kesinleştirilmesi Enstitü, intihal raporu – yayın şartı ve öğrenci transkripti inceler.
Uygun bulunmak şartı ile Tez Jürisi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleştirilir.
Öğrenci / Danışman, diğer jüri üyelerine TEZ nüshalarını iletir.
Tezler jüri üyelerine en az 15 gün önce İNTİHAL RAPORU ile birlikte sunulur. Enstitü gerekli görürse teslim tutanağı ister.
Enstitü
Öğrenci
Danışman
Önemli Notlar: 

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Sınav Evraklarının Teslimi (1) Doktora Tez Savunma Tutanağı Formu (FORM NO: 311)
(2) Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formlarını (FORM NO: 009)
Anabilim Dalı aracılığı ile 3 iş günü içerisinde Enstitüye iletir.
Tez BAŞARILI olarak kabul edildiyse Tez kapak sayfasına eklenmek üzere (5 adet) Doktora Tez Kabul Onay Formu (FORM NO: 312) jüri üyelerine imzalatılmalıdır.
Sınv Jüri Üyeleri
Anabili Dalı Başk.
2- Tezin Savunma Sonucu İlanı Danışman, OBS üzerinden Tez Savunma Sınavı Sonucunu ilan eder ve kesinleştir. ( S Başarılı / U Başarısız)
Düzeltme kararı verildiyse en geç 6 ay sonra öğrenci aynı jüri karşısında Tez Savunma Sınavına tekrar girer.
Danışman
3- Tezin Son Halinin Teslimi Danışman,
1) Tezin son haline ilişkin Benzerlik Raporunu (FORM NO: 006) alır (Benzerlik oranı %20 altında olmalıdır).
2) Öğrenci transkriptini inceler ve Mezun Durumda olduğunu belirtir.
3) Tez Tamamlama Formunu (FORM NO: 008) imzalar ve öğrenciye iletir.
Öğrenci
1) Tez Tamamlama Formu (Danışman imzalı)
2) 2 adet Tez Nüshası (Tez onay sayfası ıslak imzalı olmalıdır)
3) 2 adet imzalı YÖK Tez Veri Girişi Formu (Öğrenci tarafından e-devlet üzerinden giriş yapılarak tamamlanmaktadır)
4) 2 adet CD (Tez, YÖK referans nosu ile PDF uzantılı olarak kaydedilmelidir. Numara CD üzerine de yazılmalıdır)
5) 2 adet Benzerlik (İntihal) Raporu
6) Yayın şartını yerine getirdiğine ilişkin belge veya yayın metni
7) Kütüphane ve Dökümantasyon Tez Yayınlama Formu
Danışman

Öğrenci

Önemli Notlar: 

İş Tanımı İş İçeriği Sorumlu
1- Danışman Değişikliği  Başvurusu Öğrenci, Anabilim Dalı Başkanlığına tez/dönem projesi için Lisansüstü Danışman Değişikliği Formu ile başvuruda bulunur (FORM NO: 001). Değişiklik isteği gerekçesi kısaca belirtilir.  Öğrenci
2- Mevcut ve Talep Edilen Danışman Görüşünün Alınması Mevcut ve Talep edilen Danışman görüşleri alınır (Lisansüstü Danışman Değişikliği Formu). Uygun değilse RET edilir. Öğrenci bilgilendirilir.
Danışman(lar)
3- Anabilim Dalı Görüşü Anabilim Dalı, öğrenci tercihi, gerekçe ve danışmanların mevcut tez öğrenci yükünü dikkate alır. Öğrenci talebi uygunsa karar Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Enstitüye iletilir (FORM 001). Uygun değilse ret edilir ve öğrenci bilgilendirilir.
Anabilim Dalı
4- Enstitü Onayı Anabilim Dalı Başkanlığınca sunulan Danışman önerileri, Enstütü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Anabilim Dalı – Öğrenci bilgilendirilir. Değişiklik Enstitü tarafından OBS sistemine işlenir. Enstitü
Önemli Notlar: